Teorien bak lekbasert læring av sosial kompetanse

For at barn skal kunne utvikle sosial kompetanse er det viktig at det legges opp til et læringsmiljø i barnehagen hvor sosiale ferdigheter stimuleres i hverdagen

Stimulering av sosiale ferdigheter er viktig gjennom hele barnehagetiden, men det siste årene i barnehagen skiller seg ut siden barna nå har større muligheter for å sette ord på og reflektere over sosiale situasjoner. Barnegrupper med høy sosial kompetanse vil kunne bidra til trivsel for alle, og være med på å forebygge mobbing og utestenging i barnehage og skole. Selv om det alltid er de voksne som har det overordnede ansvaret for trygghet og trivsel blant barna, så danner sosial kompetanse hos det enkelte barn også et viktig utgangspunkt for å skape gode læringsmiljø både i barnehage og skole.

 

Forskning viser at barn som i tidlige år er utsatt for svake relasjoner til lærer og/eller andre barn har en økt risiko for å falle utenfor skolen i den senere utviklingen. Det kan altså være vanskelig å henge med faglig hvis man faller utenfor sosialt. All læring i tidlige år foregår i sosiale situasjoner, enten det er i samspill med andre barn eller i samspill med voksne. Derfor er sosial kompetanse også viktig for faglig utvikling hos barna.