← Språk

Dialogisk lesing del 3 Fokusord

S. 52 i boka

Rammeplan for barnehager

 • Kommunikasjon, språk og tekst, s. 49

Intensjon

Å stimulere barnas ordforråd og styrke språkforståelsen deres.Barna gis bedre forutsetninger til å forstå bokas tema og innhold, og de får erfaringer med å prate om språket. Samtalene gir barna mulighet til å bli kjent med språkets innholds-, form- og bruksside.

Tips til forberedelser

Finn inntil 10 fokusord fra bokteksten som du syns det er viktig å jobbe med. Fokusordene kan være nye ord eller uttrykk, ord som er sentrale for å forstå teksten, akademiske og sofistikerte ord, eller ord som er morsomme. Leser man boka Bukkene Bruse vender tilbake, skrevet av Bjørn F. Rørvik og illustrert av Gry Moursund, er det for eksempel helt vesentlig å snakke om hva det betyr å vende tilbake.Skriv opp ordene på et stort ark (gjerne med illustrasjoner), og planlegg hvordan du vil arbeide med fokusordene på en variert måte. Du kan for eksempel:

 • Konkretisere ved å vise en gjenstand
 • Visualisere ved å vise en illustrasjon
 • Dramatisere ved å mime, gjøre et verb eller være et adjektiv
 •  Forklare ordets betydning ved å gi synonymer eller forklaringer og eksempler på når man bruker ordet. Når ordets betydning skal forklares er det viktig å la barna få prøve å forklare det selv først slik at deres forkunnskap hentes fram.
  o Har barna hørt ordet før?
  o Hva betyr det?
  o Har noen av barna erfaring med dette ordet?
  o Har de gjort, sett eller smakt dette noen gang?

Forbered også hvordan du vil bruke fokusordene til å gjøre barna oppmerksomme på formsiden (struktur og oppbygging) i språket. Bruk årsplanen til å se hvilke områder innenfor språklig bevissthet som vektlegges, og trekk ut noen fokusord som er i tråd med dette. Det kan for eksempel være ord som det kan rimes med, sammensatte ord, lange og korte ord, ord dere kan klappe stavelser i, eller ord som kan brukes til å snakke om første lyd (og etter hvert siste lyd). Aktiviteter som stimulerer språklig bevissthet blir nærmere beskrevet under avsnittet Lek med språket, s. 58.

Forslag til gjennomføring

Fokusordene samtales om og reflekteres over både i førlesningsfasen, høytlesingen, gjenfortellingen, som egne aktiviteter eller når barna lager sin egen bok. Trekk dem inn i forskjellige sammenhenger, og velg ulike måter å arbeide på, for eksempel:

 • Samtal med barna før høytlesingen om de fokusordene som er nødvendige for å forstå innholdet i boka. Vis, dramatiser eller samtal om ett og ett ord.
 • Vis fokusordene du har skrevet (gjerne med illustrasjoner) på et stort ark, eller skriv dem mens barna ser på. La dem være tilgjengelige for barna.
 • Vis, dramatiser eller samtal om fokusordene etter hvert som de dukker opp i teksten ved høytlesing.
 • Arbeid med fokusordene gjennom leker, som for eksempel Kims lek, når barna gjenforteller boka eller når barna selv lager bok.
 • La barna lytte etter fokusordene når du leser boka høyt for dem. Hvis barna opplever dem som vanskelige, så legg ekstra trykk på disse ordene når du leser. Denne aktiviteten gjøres når barna kjenner fokusordene og boka godt.
 • Prat om ordets form (lange og korte ord, sammensatte ord, ord du kan klapp stavelser i, ord som du kan rime med, og ord som du kan bruke til å snakke om første lyd). Aktiviteter hvor dette er hovedintensjonen blir nærmere beskrevet under kapittelet Lek med språket, s. 58.

Kommentar

Bøker inneholder som regel et mer komplekst og sammensatt språk enn hva barna møter i muntlig tale i hverdagen. Barn må oppleve mange forskjellig ord for å utvide ordforrådet og styrke språkforståelsen. Det er viktig at de nye ordene gjentas og at de knyttes til ulike kontekster.